برداشت گردو در سبزوار

چهارمحال و بختیاری | خبرگزاری استان چهارمحال و بختیاری